Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

A.Səhhət Seçilmiş əsərləri

Bu kitabada hürriyətçi və milliyyətçi şairin şeirləri, o cümlədən uşaq şeirləri, satiraları, taziyanə və mənzum məktubları toplanmışdır.

Baxşəliyev V. Azərbaycan arxeologiyası

Kitabda Azərbaycanın ən mühüm abidələri haqqında məlumat verilmiş, arxeolojimədəniyyətlərin tarixləndirilməsi və etnik mənsubiyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə toxunulmuşdur.

Kərimov Z.H. Geodinamika

Kitabda yerin daxili quruluşu, orada baş verən konverktiv maddə mübadiləsi, Litosfer qatındakı tektonik proseslərin geodinamik aspektləri verilimşdir.

Əliyev R. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Bu kitabda  marksist nəzəriyyə ehkamlarından imtina edilir, klassik filologiyanın və semiotikanın elmi prinsipləri əsas götürülür.

Anar. Seçilmiş əsərləri.

Bu kitabda yazıçının hekayə və povestləri toplanmışdır.